Book store > Grammar > Textbooks
מיקוד 2019 - השאלון המותאם לשון, הבנה והבעה - שאלון 011281 | ד"ר דולי לוי, מאיה דלל | רכס
Publisher: רכס
Year: U5 - U6
Subject: Grammar
Curriculum: Israeli
Language: Hebrew
Classoos code: 12756
Digitization: Live text
Danacode: 159-00020560

מיקוד 2019 - השאלון המותאם לשון, הבנה והבעה - שאלון 011281

ד"ר דולי לוי, מאיה דלל

₪ 14.40 You save : ₪ 72.00 Hardcopy price :
online textbook - Licence for 12 months
57.60

Details

Once purchased, this digital book will be available via Classoos on the web and on Classoos' app on iOS, Android and Windows 10 devices

Summary

ספר הכנה לבחינת הבגרות בלשון על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית, מרכיב 70% מן הרמה הרגילה. הספר נכתב בהלימה לחוזר מפמ"ר תשע"ט, ומכיל את כל השינויים המופיעים בחוזר זה. הספר מיועד לתלמידי בתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים, הניגשים לבחינת הבגרות המותאמת בעברית: מרכיב ה- 70% , שאלון 011281 . הספר כולל: הסברים ברורים בכל הנושאים הנדרשים בבחינת הבגרות, בצירוף טיפים שיקלו את הבנת החומר. 15 בחינות במבנה שאלון בחינת הבגרות המותאמת. הבחינות מזמנות שאלות מגוונות בכל פרקי הבחינה: שאלות מסדר חשיבה גבוה, שאלות עמ"ר, פרגמטיקה, סקירה תיאורטית (כתיבה ממזגת) ועוד. לחלק מן השאלות נלווה "תיווך לשוני", המסייע בהבנת השאלה ובניסוח התשובה. פתרונות מלאים, לרבות שאלות עמ"ר וסקירה תיאורטית (בחלק מן הבחינות מצורפת גם טבלה לסקירה התיאורטית).