Book store > History > Textbooks
צמיחה ומשברים בעידן המודרני | פרופ' אייל נווה וד"ר נעמי ורד | רכס
Publisher: רכס
Year: L5
Subject: History
Curriculum: Israeli
Language: Hebrew
Classoos code: 12838
Digitization: Live text
Danacode: 159-00015184

צמיחה ומשברים בעידן המודרני

פרופ' אייל נווה וד"ר נעמי ורד

Learn more
₪ 42.01 You save : ₪ 62.70 Hardcopy price :
online textbook - Licence for 12 months
20.69

Details

Once purchased, this digital book will be available via Classoos on the web and on Classoos' app on iOS, Android and Windows 10 devices

Summary

ספר הלימוד "צמיחה ומשברים בעידן המודרני" נחלק לארבעה שערים, בהתאם לתכנית הלימודים בהיסטוריה לחטיבת הביניים, וכולל את כל הפרקים הנדרשים, כולל פרקי הבחירה. *השער הראשון דן בפניו המורכבות של האימפריאליזם ובהשפעתו על העמים במזרח הרחוק ובאפריקה, ועל העם היהודי בצפון אפריקה. *השער השני עוסק במלחמת העולם הראשונה. אנו מציגים את הנסיבות שבהן התרחשה המלחמה, את המלחמה ואת תוצאותיה. *השער השלישי מתאר את ההתמודדות הדמוקרטיה במדינות אירופה ובארצות הברית וכן מתאר חלופות שונות לדמוקרטיה.= *השער הרביעי מציג את צמיחתו של הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל בשנים 1940-1880. המדריך למורה כולל את הספר לתלמיד ומורכב משני חלקים: חלק אחד - המד"ל ברצף, בתחילת הספר, כולל מבואות והצעות כלליות לכל פרק. חלק שני - הערות שוליים למורה לאורך הספר, הכוללת הצעות למיקוד הלמידה והפעלות ותשובות לשאלות.