Book store > Biology > Textbooks
ביולוגיה - ניתוח קטעי -  תרגול ניתוח קטעי מחקר מדעים | נעמי רייבשטיין | רכס
Publisher: רכס
Subject: Biology
Curriculum: Israeli
Language: Hebrew
Classoos code: 13221
Digitization: Live text
Danacode: 159-00018079

ביולוגיה - ניתוח קטעי - תרגול ניתוח קטעי מחקר מדעים

נעמי רייבשטיין

Learn more
₪ 9.00 You save : ₪ 45.00 Hardcopy price :
online textbook - Academic year licence
36.00

Comments

Summary

ספר תרגול של ניתוח קטעי מחקר מדעיים, שהם חלק מבחינת הבגרות בביולוגיה בנושאי הליבה, לתלמידי 5 יח"ל, בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים, הנבחנים בשאלון 43211 . יתרונות הספר: · הספר מכיל מספר מחקרים המלווים בשאלות בנושאים מגוונים ומתאימים לתכנית הלימודים. · הספר מתרגל שאלות מסוגים שונים הקשורות למחקרים: רקע תיאורטי, ניתוח גרפים, הסקת מסקנות, יישום ידע ועוד. · כל קטע מחקרי מכיל יותר שאלות/סעיפים מהנדרש על פי תכנית הלימודים, במטרה להרחיב את התרגול ולהעמיק את הידע. · הנושאים שנכללו בספר מאפשרים חזרה של החומר הנלמד לבחינה העיונית. על המחברת נעמי רייבשטיין, מורה לביולוגיה, בעלת תואר שני בביולוגיה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. בעלת 25 שנות ותק בהכנה לבגרות. בעלת 30 שנות ותק בהוראה. בודקת בחינות בגרות כעשר שנים. מלמדת בתיכון. בעלת ניסיון בכתיבת חומרי למידה (כתביה פורסמו באתר מורי הביולוגיה ובעלון מורי הביולוגיה, והוצגו בכנסים למורי ביולוגיה). מחברת ספר הכנה לבגרות "מיקוד ביולוגיה נושאי ליבה" בהוצאת "רכס פרויקטים חינוכיים" ביחד עם עמוס גואז.

Product description

  • Once purchased, this digital book will be available via Classoos on the web and on Classoos' app on iOS, Android and Windows 10 devices