Book store > History > Textbooks
מיקוד 2019 - היסטוריה - שאלון 022281 | שגיא כהן | רכס
Publisher: רכס
Year: U5 - U6
Subject: History
Curriculum: Israeli
Level: 2 IL bagrut unit
Language: Hebrew
Classoos code: 12754
Digitization: Live text
Danacode: 159-00020621

מיקוד 2019 - היסטוריה - שאלון 022281

שגיא כהן

₪ 14.40 You save : ₪ 72.00 Hardcopy price :
online textbook - Licence for 12 months
57.60

Details

Once purchased, this digital book will be available via Classoos on the web and on Classoos' app on iOS, Android and Windows 10 devices

Summary

ספר הכנה לבחינת הבגרות בהיסטוריה קיץ 2019 , על פי הרפורמה ללמידה משמעותית, מרכיב 70%. הספר מותאם לעדכונים בתוכנית הלימודים שפרסם משרד החינוך לקראת בגרות תשע"ט, סמל שאלון 022281. הספר מיועד לתלמידי בתי הספר הממלכתיים הניגשים לבחינת הבגרות בהיסטוריה בהיקף של שתי יחידות לימוד, ולתלמידים הניגשים לבחינות בהיסטוריה במסגרת הלימודים השוטפים בבית הספר מכיתה י'. הספר כולל התייחסות לשאלות מסוג עמ"ר, כפי שנדרש במסמך המזכירות הפדגוגית המעודכן. הספר כולל: סיכום כל הנושאים הנדרשים בבחינת הבגרות: ממדינת מקדש לעם הספר - בית שני ערים וקהילות בימי הביניים הלאומיות בישראל ובעמים המאבק על הקמת מדינת ישראל מדינת ישראל במזרח התיכון שאלות סיכום ותרגול בסוף כל פרק. בחינות במתכונת בחינות הבגרות ותשובות לדוגמה. "טיפים"-הנחיות למענה על בחינת בגרות.