Book store > Bible > Textbooks
מיקוד 2019 - תנ"ך 5 יח"ל - שאלונים 1381, 1382 | פלורה ויניצקי | רכס
Publisher: רכס
Year: U5 - U6
Subject: Bible
Curriculum: Israeli
Level: 5 IL bagrut unit
Language: Hebrew
Classoos code: 12782
Digitization: Live text
Danacode: 159-00020706

מיקוד 2019 - תנ"ך 5 יח"ל - שאלונים 1381, 1382

2019

פלורה ויניצקי

Learn more
₪ 38.00 You save : ₪ 95.00 Hardcopy price :
online textbook - Licence for 120 days
57.00
online textbook - Licence for 12 months
76.00

Details

Once purchased, this digital book will be available via Classoos on the web and on Classoos' app on iOS, Android and Windows 10 devices

Summary

*ניתן לרכוש ספר זה לתקופה של 120 ימים במחיר מיוחד או לתקופה של שנה* ספר הכנה לבחינת הבגרות בתנ"ך 5 יח"ל. מותאם לתוכנית ההלימה שפרסם משרד החינוך . הספר מרכז את כל נושאי הלימוד של היחידות המורחבות בתנ"ך לתלמידי בתי הספר הממלכתיים (אינטרניים, אקסטרניים ונבחני המשנה). הספר כולל התייחסות לשאלות מסוג עמ"ר (ערכים, מעורבות ורלוונטיות), כפי שנדרש במסמך של המזכירות הפדגוגית. הספר מתאים לשאלונים : 1381 - יחידת ה"מגילות" , 1382 - יחידת "נשים ומנהיגות במקרא" . הספר כולל: ניתוח של כל פרקי הלימוד ושל המקורות הנלווים: מקורות חוץ מקראיים, מאמרים וספרות מחקר המלווה בפרשנויות מסוגים שונים (מסורתיות, מחקריות, ספרותיות וכיו"ב) מאגר שאלות נרחב לכל אחד מהפרקים ומהנושאים הנלמדים. השאלות לתרגול הן ברמות קושי שונות, לרבות מטלות בעלות היבטים רב תחומיים (כגון אמנות, שירה, ידיעת הארץ וכיו"ב) וכן שאלות לדיון ולמחשבה תשבצים לחידוד החומר הנלמד, "טיפים" להבנת שאלות ולכתיבת תשובות בתנ"ך מילון מונחים מקראיים הנחיות מפורטות וטיפים לקראת בחינת הבגרות, הנוגעים לשלבים השונים של הלמידה עד לשלב פתרון הבחינה מפות ותמונות המעניקות לטקסט פרשנות ויזואלית רשימה של אירועים ותאריכים מרכזיים במקרא בחינות במתכונת בחינת הבגרות, בצירוף תשובות מלאות והצעות לבחינות נוספות תשובון מלא, מופיע בסוף הספר, לכל השאלות והבחינות המופיעות הספר